تماس تلفنی رایگان با apadanaمرورگر شما از WEBRTC پشتیبانی نمیکند شما قادر به استفاده از این سرویس نیستید.
WebRTC در مرورگرهای زیر پشتیبانی میگردد:
برای دستکتاپ: Google Chrome 23, Mozilla Firefox 22, Opera 18
اندروید: Google Chrome 28 (Enabled by default since 29), Mozilla Firefox 24 ,Opera Mobile
آی او اس: openwebrtc